Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť: mam vybavene, s.r.o.

Sídlo: Na hore 1723/3, 040 22 Košice, Slovenská republika

Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Košice I, oddiel: Sro

Vložka č.: 50200/V

IČO: 53381742

DIČ: 2121359856

IČ DPH:

(ďalej aj ako „mam vybavene, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu mamvybavene.sk umiestneného na internetovej adrese https://mamvybavene.sk/ a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať aj nasledovné predmety činnosti:

 •   Vykonávanie činností podriadených finančných agentov v podregistri kapitálového trhu, poskytovania úverov, úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkové dôchodkove sporenie vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 186/2009 Z. z.
 •   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 •   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 •   počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 •   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 •   služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 •   vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 •   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 •   vydavateľská činnosť
 •   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 •   reklamné a marketingové služby

Používateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku www.mamvybavene.sk a získava z nej informácie.

Ochrana osobných údajov

 1. Obchodná   spoločnosť mam vybavene, s.r.o. je   prevádzkovateľominformačných   systémov2, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2.  Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov3 je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte:marketingu a prieskumu spokojnosti zákazníkov.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v uvedených kontextoch len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom.

 1. Prevádzkovateľ je povinný najmä:
 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ je povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.
 1. Prevádzkovateľ disponuje Bezpečnostným projektom, ktorý vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy z hľadiska narušenia ich bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Prevádzkovateľ teda v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.
 2. Informácie o dotknutých osobách4 (zákazníci prevádzkovateľa) (ďalej len „dotknutá osoba“) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Údaje, ktoré používateľ vypĺňa v jednotlivých poliach/výpočtových formulároch/tabuľkách sa nikde neukladajú a prevádzkovateľ k nim nemá žiaden prístup.
 4. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 5. Dotknutá osoba môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v:
 6. a) Kontaktnom formulári (najviac v rozsahu: meno, priezvisko, okres, e-mailová adresa a telefónne číslo).
 7. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi a finančnými poradcami, ktorí na základe uzatvorených zmlúv o obchodnom zastúpení spolupracujú s prevádzkovateľom. Dávame Vám do pozornosti, že Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným zástupcom, vždy však v súlade s účelom na ktorý ste ich poskytli.
 8. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 9. Dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi:
 10. vyplnením a odoslaním   kontaktného   formuláru   súhlas   podľa   zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na účely:
 11. podpora predaja prostredníctvom:
 • marketingových ponúk,
 • newsletterov,
 • informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách;
 • organizovaný spôsob zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii;
 • štatistické informácie o zákazníkoch;
 • reakcie a hodnotenie zákazníkov.

Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov. Súhlas možno odvolať písomne na adrese Family Finance, s. r. o., Na hore 1723/3 , 040 22 Košice alebo e-mailom na ahoj@mamvybavene.sk

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom6, prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:
 2. sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií prevádzkovateľa, ktoré sú detailne špecifikované   v   zmluve   o sprostredkovaní   a ktorá   zaväzuje   sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
 3. prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu.

Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa: ynk media s.r.o., so sídlom Gorkého 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO 51 698 137, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka číslo 43830/V za účelom programovania, správy a servisnej podpory internetovej stránky a súvisiacich technológií a služieb s internetovou stránkou, počítačového spracovania informácií za účelom marketingovej kampane prevádzkovateľa ako aj ďalšieho spracovania a správy získaných informácií a spravovania jednotlivých databáz.

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované a prevádzkovateľ ich neprenáša do tretích krajín. Ubezpečujeme vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

 1. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 •   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané;
 •   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, identifikačných údajoch sprostredkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebných doplňujúcich informácií;
 •   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 •   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 •   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 •   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 •   ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 •   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;
 •   blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči:

 •   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 •   využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 •   poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo:
 •   u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
 •   u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
 •   pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.

Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky na adrese Family Finance, s. r. o., Na hore 1723/3, 040 22 Košice , alebo e-mailom na ahoj@mamvybavene.sk.

 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. V nadväznosti vyššie uvedené vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dotknutá osoba prehlasuje, že bola v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://mamvybavene.sk/

Máte pocit, že vieme dať vaše financie do pohody?

Kontaktujte nás
© 2024 mam vybavene, s. r. o.
 – Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media